Visitation

Hvis du kunne tænke dig at blive visiteret til Hjertebo, foregår selve visitationen i kommunen, men herfra er vi klar med vejledning og støtte i ethvert henseende, både juridisk og praktisk.

Et almindeligt forløb ved ønske om at flytte her til Hjertebo:

I henvender Jer til daglig leder, og vi aftaler et besøg på Hjertebo. Så kan I ved selvsyn at afgøre, om Hjertebo er det rette valg. Det er en stor beslutning at tage, så det er vigtigt at få svar på alle spørgsmål.

Såfremt den aktuelle beboer ikke selv deltager i forbesøget på Hjertebo, er det nødvendigt, at daglig leder besøger vedkommende. Dette for at afgøre, om Hjertebo er det rette tilbud til vedkommende set fra Hjertebos side.

Når I er enige med Hjertebo om, at en indflytning er aktuel, tager I kontakt til jeres handlekommune. Der er dog nogle juridiske elementer, der skal være i orden, for at en visitation kan være aktuel.

Hvis der ikke er juridiske komplikationer ved en visitation, aftales der en indflytningsdato og et indkøringsforløb planlægges. For nogle beboere kræver det en tilvænning at flytte ind på Hjertebo, og på dette punkt er vi flexible i forhold til beboerens behov.

Der findes ikke en fast procedure for indkøring, men vi skal finde den mest optimale for hver enkelt. Dog er der ét element, der som minimum skal være til stede hver gang: En pårørende til beboeren deltager på et personalemøde og fortæller her om den kommende beboer. Det giver personale og pårørende en mulighed for at møde hinanden, og det giver et unikt indblik i beboeren set fra de pårørendes synsvinkel.

Der er en række praktiske gøremål, der aftales. Dette er fx underskrivning af lejekontrakt, flytning af folkeregisteradresse, valg af læge, ansøgning om boligstøtte med flere. Også her hjælper daglig leder meget gerne.

Jura

Døgntilbud:

Hjertebo er etableret efter Lov om Friplejeboliger. For at kunne visiteres til Hjertebo, skal man derfor være visiteret til et døgntilbud på forhånd, dvs. servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105 med servicearealer. Det er altså et krav, at kommunen vurderer, at beboeren har behov for et tilbud med døgnbemanding. Hvis det er tilfældet, gælder fritvalgsreglerne, og man kan derfor frit vælge et tilbud som fx Hjertebo. Er en person visiteret til et døgntilbud, kan kommunen ikke påtvinge ét bestemt botilbud – derimod er der frit valg i Danmark.

Er en beboer visiteret til et midlertidigt botilbud, dvs. et afklarende forløb i henhold til servicelovens § 107, er der ikke mulighed for frit valg. Et sådant botilbud kan ikke foranstaltes i et tilbud som Hjertebo efter Lov om Friplejeboliger.

Selvbestemmelse:

Det er en forudsætning for visitation til Hjertebo, at beboeren selv er indstillet på indflytning eller som minimum stiller sig indifferent hertil. Hvis en beboer aktivt selv siger nej til Hjertebo, kan der ikke uden videre visiteres til Hjertebo. Der skal i sådanne tilfælde laves et motivationsforløb på Hjertebo, således beboeren langsomt bliver introduceret for Hjertebo og hverdagen her, og beboeren motiveres til at sige ja til Hjertebo. Først når beboeren selv siger ja, kan visitationen foretages i kommunen og et egentligt indkøringsforløb planlægges.

Udmåling af støtte:

Ved visitation til Hjertebo skal handlekommunen tage stilling til, hvor meget støtte beboeren har brug for. I Lov om Friplejeboliger er dette opdelt i flere forskellige typer af støtte i henhold til serviceloven – de mest brugte er servicelovens § 83 om praktisk hjælp og § 85 om socialpædagogisk støtte.

Kommunen skal for beboeren gøre op i minutter pr. dag, hvor meget støtte beboeren skal have af henholdsvis praktisk og socialpædagogisk art. Dette afgør døgnprisen på Hjertebo. Der er dermed ikke en fast døgnpris, og kommunen kan ikke bruge økonomi som årsag til ikke at visitere til Hjertebo.

Støtten skal afspejles i den handleplan, som sagsbehandleren udfærdiger i henhold til servicelovens § 140.

Paragraffer:

Hjertebo er certificeret til at yde støtte indenfor følgende paragraffer i serviceloven: §§ 83, 85, 86, 87 og 97.

Disse praragraffer omhandler følgende støte:

§ 83: Praktisk hjælp

§ 85: Socialpædagogisk støtte

§ 86: Genoptræning

§ 87: Praktisk hjælp i nattetimnerne

§ 97: Ledsagelse

Disse paragraffer visiteres af handlekommune i henhold til handleplan.

Sygeplejeydelser visiteres separat af opholdskommune, dvs. Viborg kommune.